ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา NO Gift Policy  "งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม  2566  เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  นำโดยนายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า  นำโดยนางสุภาพร  จูกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า  พร้อมคณะ  ร่วมกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์  1000 วันแรกของชีวิต  และโครงการ HEALTH  STATION สถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า    สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธิเปิดและปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน "สะเดาเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ  2566  โดยมีนายไตรเทพ  งามกมล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565  นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะที่2) อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้ม  เพื่อสร้างองค์ความรู้  ประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.20 น. นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธี  และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง
วันที่  16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่อง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายไวโรจน์ ศรีทัศน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแสดงว่า นายไวโรจน์ ศรีทัศน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน รวมไปถึงประสานงานในระดับนโยบายของหน่วยงาน ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีคะแนนรวม 98.65 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565) ณ จุดบริการประชาชน บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา และด่านชุมชนตำบลสะเดา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยดำเนินการดังนี้ 1. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 2. การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการนี้ นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้กล่าวแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x6ifb3  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว Nangrong Bike Day Ep.2 2020 จัดขึ้นวันที่ 5 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารองรับมาตรฐานโลก จึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มหัศจรรย์เสาหินบะซอลต์" ได้รับความสนใจจากนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานปล่อยขบวนนักปั่น ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 2728 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,189,319

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.