ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Google map)
สื่อสังคมออนไลน์
ไลน์
อีเมล
เว็บไซต์
เฟสบุ๊ค อบต.
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-Service
แบบคำร้อง - คำขอ
ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการผ่านทางช่องทาง E-service
จดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกรายการทะเบียนพาณิชย์
ขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
ชำระภาษี
ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลงทะเบียนงานสวัสดิการสังคม
ขออนุญาต/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/เพื่อที่อยู่อาศัย
ขออนุญาตจัดงานพิธี
แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
จองคิวออนไลน์เพื่อขอรับบริการ
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
การบริหารเงินงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่าย/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
อัตราภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
กองสวัสดิการสังคม
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการศึกษาฯ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน "สะเดาเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพสนามกีฬาหมู่บ้าน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน "สะเดาเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไทยรู้สู้โควิด
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award”
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก ในตำบลสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
One stop service
เฟสบุ๊ค อบต.
ITA
ITA ปี 2566
เมนูทางขวา
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มติ ก.อบต.
รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย
ประมวลกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประวัติราชกิจจานุเบกษา
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการกระทำโดยทุจริตของพนักงาน/เจ้าหน้าที่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การรับฟังความคิดเห็น (แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนนา
แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การดำเนินการทางวินัย
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประกาศสภาฯ
การจัดทำหนังสือราชการ
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
การมีระบบและกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.171.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 997,728

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.